Direct hulp bij een zedendelict

Stel direct uw vraag aan een ervaren
zedendelict advocaat en krijg vrijblijvend antwoord.

Zedendelict-advocaten-kantoren Stel direct uw vraag ▾ Meer info
Of bel ons op 088 1810 313

Aanranding

Verdacht van een aanranding?
Onze ervaren advocaten helpen

Aanranding Advocaat

Grooming

Grooming verdachte? Onze strafrechtadvocaten helpen

Advocaat Grooming

Incest

Kom in contact met een
ervaren Incest Advocaat

Incest Advocaat

Kinderporno

Verdacht van het in bezit hebben van kinderporno? Lees verder

Kinderporno Advocaat

Seksueel misbruik

Kom in contact met een
seksueel misbruik advocaat

Seksueel Misbruik

Seksuele Intimidatie

Wordt u verdacht van seksuele intimidatie? Lees dan verder

Seksuele Intimidatie

Seks Minderjarige

Verdachte in een zaak over seks met een minderjarige?

Seks Minderjarige

Verkrachting

Verdacht van een verkrachting? Onze ervaren advocaten helpen

Advocaat Verkrachting
Zedendelict-advocaten-kantoren

Veelgestelde vragen

Wat wordt er gedaan met tegenstrijdige verklaringen bij zedenzaken?

Of het nu gaat om grooming, stalking, aanranding of verkrachting binnen het huwelijk, in zedenzaken spelen verklaringen van slachtoffers en getuigen vaak een belangrijke rol. Alvorens deze verklaringen toe te laten als bewijsmateriaal zal de rechter ze echter eerst toetsen op geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Doorstaat een verklaring deze toets niet, dan dreigt bewijsuitsluiting en wordt […]

Wanneer is een verklaring betrouwbaar in een zedenzaak?

Naast de door de politie verzamelde sporen vertegenwoordigen de diverse verklaringen van het slachtoffer en getuigen een essentiële rol in iedere zedenzaak. Voordat deze getuigenissen als wettig bewijsmateriaal toegelaten worden tot het strafdossier, dient echter eerst te worden beoordeeld hoe geloofwaardig en vooral ook betrouwbaar ze zijn. Als blijkt dat er reden is om te […]

Wanneer is er sprake van kinderporno?

Kinderporno is een ernstig zedendelict dat zwaar wordt bestraft. Maar wanneer is er volgens de wet sprake van kinderporno? Om dat te kunnen beoordelen kijkt de rechter naar een aantal criteria. Zo kan het zijn dat de ene foto als onschuldig wordt bestempeld, terwijl de andere leidt tot een veroordeling. Een ervaren zedendelict advocaat kent […]

Wat is aanranding?

Aanranding, voluit ook wel aanranding van de eerbaarheid, omvat zowel het gedwongen ondergaan van een of meerdere ontuchtige handelingen als het dwingen tot plegen van dergelijke handelingen. Wat precies als ontuchtige handeling geldt staat open voor interpretatie; bewezen dient te worden dat het gaat om een handeling met een seksuele strekking die in strijd is met sociaal-ethische normen. Aanranding wordt gezien als een ernstig vergrijp (de maximale celstraf bedraagt 8 jaar), maar kent een overtreffende trap in verkrachting. Het verschil tussen de twee wordt bepaald door het antwoord op de vraag of er sprake is geweest van penetratie. Het komt regelmatig voor dat aanranding en verkrachting tegelijkertijd ten laste worden gelegd. Indien het binnendringen van het lichaam niet kan worden bewezen, is het in dat geval mogelijk dat de verdachte wel wordt veroordeeld voor aanranding.

Wat is Grooming?

Grooming is een relatief nieuwe variant op het aloude vergrijp kinderlokking. Van grooming is sprake wanneer uit seksueel geladen motieven geleidelijk wordt getracht het vertrouwen van een minderjarige te winnen, met als doel deze uiteindelijk te bewegen tot een fysieke ontmoeting. De seksueel geladen motieven spelen hierbij een belangrijke rol; uit de inhoud van de contacten (chatgesprekken e.d.) dient onomstotelijk te volgen dat de verdachte van plan was seks te hebben met de minderjarige in kwestie, dan wel de intentie had een afbeelding te vervaardigen van een seksuele gedraging waarbij de minderjarige is betrokken (het maken van kinderporno). Grooming omvat vaak een langdurig proces. Strafbaarheid ontstaat zodra een concreet voorstel tot ontmoeting wordt gedaan, gevolgd door een of meerdere handelingen gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting. Het daadwerkelijk plaatsvinden van de ontmoeting is hiervoor dus niet vereist. De maximale gevangenisstraf voor grooming bedraagt 2 jaar.

Wat is seksueel misbruik?

Seksueel misbruik is de verzamelterm voor iedere vorm van seksuele handelingen die een persoon gedwongen wordt te ondergaan, uitvoeren of waarnemen. Dwang is hierbij echter niet altijd een hard vereiste; bij betrokkenheid van kinderen onder de 16 jaar hoeft niet bewezen te worden dat zij op enigerlei wijze onder druk zijn gezet om te kunnen spreken van seksueel misbruik. Onder de Nederlandse wet zijn grofweg 5 categorieën van seksueel misbruik te onderscheiden: ontucht met een kind jonger dan 16 jaar, ontucht met iemand die aan de zorg van dader is toevertrouwd, feitelijke aanranding, vervaardiging van kinderporno en mensenhandel. Straffen variëren sterk per gepleegd feit, maar een gevangenisstraf zal in veel gevallen onontkoombaar zijn.

Wat is seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie, oftewel iedere vorm van toenadering of seksuele gedraging jegens een persoon die door deze persoon als ongewenst wordt ervaren, is op zichzelf niet strafbaar. Zolang het bij woorden blijft kan er weliswaar sprake zijn van laakbaar gedrag, maar vervolging is pas mogelijk wanneer de verbale intimidatie gepaard gaat met een ongewenste ontuchtige handeling (zoals bijvoorbeeld aanranding). Om te kunnen beoordelen of hier sprake van is dient een rechter de omstandigheden en context van het voorval nauwgezet te bestuderen. Vragen die bij die afweging een rol spelen zijn onder meer of de handelingen van seksuele aard waren en zo ja, of deze in strijd zijn met sociaal-ethische normen. Daarbij geldt dat niet elke handeling die een bepaalde grens overschrijdt als ontuchtig kan worden aangemerkt. Een en ander maakt seksuele intimidatie tot een subjectief begrip, waardoor een aanklacht vaak lastig te bewijzen blijkt.

Wat is verkrachting?

Indien aanranding gepaard gaat met het binnendringen van het lichaam, spreekt men van verkrachting. Welke lichaamsholte het betreft is in dit geval niet van belang, noch de vraag welk lichaamsdeel of voorwerp wordt gebruikt. Omdat duidelijk sprake moet zijn van een seksuele handeling, geldt een tongzoen niet als daad van verkrachting. Verkrachting wordt gezien als een zeer ernstig vergrijp. Bewezen dient te worden dat het binnendringen van het lichaam ongewenst was en de handeling onder dwang plaatsvond. Dat wil zeggen dat de dader lichamelijk dan wel psychisch overwicht heeft uitgeoefend, en/of zich schuldig heeft gemaakt aan chantage of bedreiging. Soms is dit een uitgemaakte zaak, maar regelmatig zijn er omstandigheden die maken dat de aanwezigheid van dwang niet boven elke twijfel verheven kan worden. In beginsel geldt dat een enkelvoudige verkrachting, gepleegd door een volwassene zonder historie op dit gebied, zonder meer leidt tot een celstraf van minimaal 3 jaar. Naarmate het delict ernstiger is en er bijvoorbeeld verregaande gewelddadigheid, vernedering of letsel bij om de hoek komt kijken, kan dit oplopen tot maximaal 12 jaar. Naast een straf kan de rechter in dit geval ook een maatregel opleggen, zoals bijvoorbeeld TBS of plaatsing in een psychiatrische inrichting.

Straf Zedenmisdrijf

Zedendelicten worden in Nederland zwaar bestraft. Wanneer de rechter betrokkenheid bij een zedenmisdrijf bewezen acht, kan de veroordeelde verschillende straffen tegemoet zien. Zowel een geldboete, een taakstraf en/of een vrijheidsstraf (gevangenisstraf) behoren in dit geval tot de mogelijkheden. Hoe hoog de straf uitvalt is afhankelijk van het soort delict, de omstandigheden waarin het gepleegd werd en de vraag of er sprake is van recidive. Vanwege de ernst van het delict worden geldboetes in zedenzaken eigenlijk maar zeer zelden uitgedeeld. Desalniettemin zijn er situaties denkbaar waarin in combinatie met andere straffen ook een financiële sanctie opgelegd wordt. Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf en/of een leerstraf. De veroordeelde dient in dit geval in zijn of haar eigen tijd een aantal uur onbetaald arbeid te verrichten en/of een bepaald leertraject te voltooien. Een taakstraf, die voor zedendelicten maximaal 240 uur kan bedragen, wordt vaak opgelegd in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf om zo recidive te voorkomen. Deze gevangenisstraf tot slot geldt als zwaarste, want meest ingrijpende van de drie hoofdstraffen die kunnen worden opgelegd. Het komt regelmatig voor dat een zedenmisdrijf een forse celstraf tot gevolg heeft.

Wat is incest?

Wanneer bloedverwanten of gezinsleden (denk aan stiefouder en -kind) seks met elkaar hebben, noemt men dat incest. Deze gedraging geldt in de meeste gemeenschappen als strijdig met sociaal-ethische normen en wordt zodoende als een vorm van ontucht beschouwd. Incest speelt zich veelal af tussen kinderen en volwassenen; vaak is er dan ook sprake van pedofilie en een bepaalde vorm van machtsmisbruik, omdat de volwassene mentaal, fysiek of positioneel overwicht uitoefent. Wanneer iemand verdacht wordt van incest, kan dat naast de initiële verdenking ook de aanklachten aanranding en/of verkrachting opleveren. Overigens geldt incest niet altijd als wetsovertreding; volwassenen die met wederzijdse instemming geslachtsgemeenschap met elkaar hebben zijn niet strafbaar.

Wat is Kinderporno?

Kinderporno ontstaat wanneer een minderjarig kind in een compromitterende (lees: seksueel getinte) pose op beeld wordt vastgelegd. Het kan daarbij gaan om zowel foto- als videomateriaal. In veel gevallen is kinderporno gemakkelijk als zodanig te herkennen, maar er bestaat een grijs gebied. Zo kan er twijfel heersen over de leeftijd van de geportretteerde en/of de aard van de pose. Of een pose als seksueel geladen kan worden aangemerkt is afhankelijk van de vraag of deze pose onnatuurlijk is, of er een duidelijk seksueel getinte houding zichtbaar is, of er nadruk wordt gelegd op geslachtsdelen, of dat uit het totale beeld duidelijk wordt dat de focus ligt op de geslachtsdelen. Iedere vorm van betrokkenheid bij kinderporno geldt als een strafbaar feit; zowel het (helpen) vervaardigen, verspreiden, aanbieden, bezitten als bekijken. Doordat de politie tegenwoordig vergaande opsporingsbevoegdheden kent (denk aan huiszoeking en inbeslagname van gegevensdragers) en bovendien de beschikking heeft over geavanceerde technologische hulpmiddelen, is de pakkans in geval van overtreding groot. Betrokkenheid bij kinderporno wordt zwaar bestraft. Als de rechter de aanklacht bewezen acht, kan naast een eventuele taakstraf een maximale gevangenisstraf van 4 jaar en een geldboete van de vijfde categorie volgen. Bij recidive kan de gevangenisstraf zelfs oplopen tot maximaal 8 jaar. Dit staat los van een straf voor eventuele andere feiten als aanranding of verkrachting, die apart ten laste kunnen worden gelegd.
Bel nu